top of page

PRIVACY

PRIVACYVERKLARING MYSA

MYSA verbindt zich ertoe je privacy te respecteren en te beschermen. We vinden het belangrijk dat je persoonsgegevens steeds met de nodige zorg en vertrouwelijkheid verwerkt worden.


De gegevens die je ons verstrekt worden steeds verzameld en verwerkt in overeenstemming met de Belgische en Europese privacywetgeving en meer bepaald de Algemene Verordening Gegevensbescherming oftewel GDPR, (EU) 2016/679 van 27 april 2016 en de nationale wetgeving ter uitvoering van deze verordening en tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

 

Wij staan erop je duidelijk te informeren over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring bevat een kennisgeving van ons privacy beleid met betrekking tot het gebruik dat je maakt van de website www.mysa-fasciatherapie.be (hierna “website”) en tot alle (commerciële) relaties tussen jou en MYSA.


Jouw persoonsgegevens worden verzameld wanneer je ons deze bezorgt: door het sturen van een e-mail, door het contactformulier op onze website in te vullen of via andere vormen van mondelinge en/of schriftelijke communicatie (telefoongesprek, brief…). Daarnaast verwerkt MYSA naast de persoonsgegevens die zij van jou ontvangt ook persoonsgegevens uit onze bestaande database.


​​WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN JE GEGEVENS?


​De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is MYSA, met maatschappelijke zetel in de Rodehoedstraat 42, 9031 Gent en met ondernemingsnummer BE0645.665.553.

 

MYSA zal als verantwoordelijke voor de verwerking alle passende  technische en organisatorische maatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies en tegen iedere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens.


Je kan al je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens tot MYSA richten via e-mail op het volgende adres: info@mysa-fasciatherapie.be.


WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?


Volgende gegevens worden door MYSA verzameld:
 

 • Volledige naam

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • Het onderwerp van je vraag


WAAROM VERWERKEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?


Jouw persoonsgegevens zullen verwerkt worden voor volgende doeleinden:
 

 • Om je te informeren en op de hoogte te houden over onze diensten en belangrijke updates;

 • Om te kunnen antwoorden op je vragen en informatie uit te wisselen;

 • Om onze diensten aan te kunnen bieden;

 • Om jouw gebruikerservaring op de website te verbeteren en de inhoud ervan op de meest doelmatige wijze aan jou te tonen;

 • Om de wettelijke en reglementaire verplichtingen die wij moeten naleven in acht te nemen.
   

Jouw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven


We beschouwen en behandelen je persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie die we nooit aan derden meedelen, tenzij om aan een door de wet opgelegde verplichting te voldoen.

 


​BEWAARTERMIJNWij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de beoogde doelstelling waarvoor deze zijn verstrekt te bereiken, dan wel op grond van de wet is vereist. Je kan uiteraard op elk gewenst moment verzoeken om deze gegevens uit de database te verwijderen. Dit kan op eenvoudig verzoek door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: info@mysa-fasciatherapie.be.


RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING

Klantenrelaties

De verwerking van je persoonsgegevens is noodzakelijk om de gerechtvaardigde belangen van MYSA na te streven, namelijk de gegevens gebruiken voor de behartiging van de relatie met jou.
 

Operationele en informatieve mails

De verwerking van je persoonsgegevens is noodzakelijk om de gerechtvaardigde belangen van MYSA na te streven en MYSA zal de gegevens gebruiken voor de behartiging van de relatie met jou en de noodzakelijke berichtgeving te doen teneinde onze activiteiten tot uitvoering te kunnen brengen.

 


JOUW RECHTEN

Je hebt steeds het recht om jouw gegevens in te kijken en je kan deze te allen tijde laten rechtzetten, wijzigen of verwijderen (met uitzondering van die gegevens die MYSA verplicht moet bewaren in het kader van een wettelijke verplichting). Je mag ook steeds bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor direct marketing. Je hebt daarnaast steeds het recht om jouw toestemming te allen tijde in te trekken.


Voor al deze verzoeken volstaat het je vraag schriftelijk aan onze privacy verantwoordelijke te richten, samen met een bewijs van je identiteit (kopie van je identiteitskaart) hetzij per e-mail via info@mysa-fasciatherapie.be, hetzij per brief naar MYSA - Fasciatherapie, Rodehoedstraat 42, 9031 Gent.


Wij zullen vervolgens alles in het werk stellen om zo snel mogelijk aan je verzoek te voldoen.

 

Je hebt ook steeds het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit:
Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 BRUSSEL.
E-mail: commission@privacycommission.be

 


COOKIES

​MYSA gebruikt cookies wanneer je onze website bezoekt. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op de harde schijf van je computer. We gebruiken cookies zodat onze website jouw computer kan herkennen en jouw voorkeuren kan onthouden. 


We gebruiken incidenteel ook cookies om statistische informatie over onze website te verzamelen, zoals de tijd die gebruikers op een site doorbrengen en de pagina's die ze het vaakst bezoeken. Die statistieken bevatten geen persoonlijke informatie.

 

Je kan beslissen om het gebruik van cookies te weigeren indien jouw internetbrowser deze optie voorziet. Je dient er hierbij wel rekening mee te houden dat dergelijke weigering mogelijk gevolgen kan hebben voor het gebruik dat je van onze site en van bepaalde toepassingen op onze site kan maken.


BIJKOMENDE INFORMATIE

MYSA is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de websites die een hyperlink hebben met onze site.

 


WIJZIGING VAN HET PRIVACYBELEID

MYSA behoudt zich het recht voor het huidige privacy beleid te wijzigen indien vereist om zich te schikken naar de geldende privacywetgeving.

bottom of page